corporate@um.edu.my +603-7967 7022                  

Educational Goals

Home >About UM >Educational Goals

English Version Versi Bahasa Melayu
Graduates of Universiti Malaya will be able to:
  • Demonstrate knowledge and skills in their field of study, appropriate research and professional practices, and the processes of critical thinking, creative thinking, and problem solving.
  • Use effective methods including contemporary technology to manage information, to achieve diverse professional goals aligned with professional standards and make decisions based on appropriate data and information.
  • Engage in continuous self-improvement and professional growth support the professional development of others, and display positive leadership and professional behaviours and disposition for effective practice.
  • Communicate effectively with other professionals, and the community, and project a coherent vision of social responsibilities.
  • Appreciate and continue to be guided by the University's core values of integrity, respect, academic freedom, open-mindedness, accountability, professionalism, meritocracy, teamwork, creativity and social responsibility.
Siswazah Universiti Malaya akan berkeupayaan untuk:
  • Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengajian mereka, penyelidikan dan amalan profesional yang bersesuaian serta proses - proses pemikiran kritis, pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah.
  • Menggunakan kaedah yang berkesan termasuk teknologi semasa untuk mengurus maklumat, untuk mencapai kepelbagaian matlamat profesional selaras dengan piawaian profesional serta membuat keputusan berdasarkan data dan maklumat yang sesuai.
  • Melibatkan diri dalam pembangunan kendiri dan pembangunan profesional secara berterusan, menyokong pembangunan profesional orang lain dan menunjukkan sikap kepemimpinan dan profesional yang positif serta berbudi pekerti bagi amalan yang berkesan.
  • Berkomunikasi secara berkesan dengan ahli profesional yang lain, masyarakat dan mempamerkan wawasan jelas terhadap tanggungjawab sosial.
  • Menghayati dan sentiasa berpandukan nilai - nilai teras Universiti Malaya iaitu integriti, hormat, kebebasan akademik, berfikiran terbuka, kebertanggungjawaban, profesionalisme, meritokrasi, semangat kerja berpasukan, kreativiti dan tanggungjawab sosial.
Last Update: Oct 15, 2021